Zgromadzenie Fundatorów

28 kwietnia 2019 r. odbyło się Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji im. Stanisława Staszica w Kielcach.

Podczas posiedzenia zatwierdzone zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r., sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono Zarządowi absolutorium.

Powołano na kadencję 2019-2021 członków Rady Fundacji w osobach:

  • prof. Wiesława Trąmpczyńskiego na Prezesa Rady Fundacji;
  • Zdzisława Brodeckiego na Sekretarza Rady Fundacji

Zgromadzenie Fundatorów spośród kandydatów zaakceptowanych przez Senat Politechniki Świętokrzyskiej powołało na kadencję 2019-2021 Zarządu Fundacji w osobach:

  • prof. Andrzeja Neimitza – Dyrektora Zarządu;
  • prof. Marka Iwańskiego;
  • prof. Andrzeja Kapłona

Zgromadzenie powołało również na członków Komisji Rewizyjnej

  • Stanisława Łazarskiego
  • Grzegorza Wintera
  • Pawła Karpińskiego

Na posiedzeniu omówiono Plan działania Fundacji na rok 2019.