30 stycznia 2019

Oferta dla przemysłu

Fundacja im. Stanisława Staszica świadczy usługi w zakresie:


Mechaniki

 • Ekspertyzy i prace w zakresie badań struktury i własności mechanicznych metali i stopów
 • Ekspertyzy i prace w zakresie obróbki cieplnej
 • Prace badawczo-usługowe w zakresie zastosowania technologii laserowego cięcia metali oraz doradztwo w zakresie zastosowania różnych technologii laserowych w przemyśle
 • Badania własności mechanicznych oraz odporności na pękanie metali i ich stopów w warunkach obciążeń monotonicznie rosnących z małymi i dużymi prędkościami oraz obciążeń zmiennych
 • Badania odporności na pękanie
 • Badania odporności na pękanie w warunkach obciążeń dynamicznych
 • Badania zmęczeniowe przy dowolnym widmie obciążeń
 • Badania stanu naprężenia i odkształcenia metodami tensometrycznymi
 • Organizacja laboratoriów i pomiarów wspomaganych komputerowo w tym przetwarzania analogowo-cyfrowego i akwizycji wyników pomiarów
 • Budowa i wdrażanie komputerowych systemów pomiarowych do oceny zarysów kształtu elementów technicznych
 • Projektowanie i wykonywanie elementów maszyn na obrabiarkach CNC
 • Projektowanie technologii i konstrukcji narzędzi skrawających
 • Pomiary i ocena dokładności kształtowo-wymiarowej części maszyn
 • Pomiary i ocena struktury geometrycznej powierzchni elementów technicznych
 • Intensyfikacja wymiany ciepła
 • Ekspertyzy energetyczne

Budownictwa

 • Opinie i orzeczenia techniczne, ekspertyzy, projekty wzmocnienia konstrukcyjnego, projekty remontów i rehabilitacji elementów i układów konstrukcyjnych budynków i budowli
 • Opracowania projektowe adaptacji i restauracji budowli zabytkowych, orzeczenia techniczne stanu zachowania budowli w zakresie konstrukcji i technologii
 • Badanie stanu technicznego budynków oraz budowli
 • Doświadczalne i teoretyczne badania i ekspertyzy konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji cienkościennych budowanych z kształtowników giętych lub spawanych
 • Sporządzanie projektów: budynków i budowli, adaptacji, modernizacji i wzmacniania budynków wraz z planami zagospodarowania działki
 • Konsultacje projektów i doradztwo techniczne na temat zagadnień związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, montażem i eksploatacją stalowych konstrukcji, w tym cienkościennych, o montażowych połączeniach odkształcalnych
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz dokumentacji geotechnicznych dla budownictwa lądowego, wodnego, drogowego i inżynierii środowiska
 • Pomiary geodezyjne do celów prawnych. Geodezyjna obsługa inwestycji. Mapy sytuacyjno-wysokościowe, pomiary specjalistyczne w zakresie przemieszczeń i odkształceń budowli
 • Ekspertyzy w zakresie geodezji i kartografii
 • Ekspertyzy i badania naukowe w zakresie mechaniki gruntów, budowy i eksploatacji maszyn, automatyki i robotyki
 • Badania laboratoryjne gruntów wszelkiego rodzaju
 • Ekonomika eksploatacji nawierzchni drogowych
 • Badania technologii materiałów i nawierzchni drogowych
 • Badania z zakresu inżynierii ruchu drogowego
 • Doradztwo techniczne w zakresie budowy dróg
 • Prace z zakresu mechaniki konstrukcji, dynamiki i obciążeń ruchomych
 • Dynamika budowli, w szczególności obciążenia ruchome
 • Ekspertyzy statyczno-wytrzymałościowe obiektów budowlanych i inżynierskich
 • Teoretyczna ocena mostów poddanych działaniu obciążeń ruchomych
 • Diagnostyka dynamiczna w budownictwie, w budownictwie przemysłowym, w budownictwie telekomunikacyjnym
 • Usługi projektowe w budownictwie w zakresie konstrukcji budowlanych
 • Analizy statyczne i dynamiczne konstrukcji
 • Ocena i badania stanu technicznego obiektów budowlanych i drogowo-mostowych
 • Badania w zakresie: trwałości betonu, prefabrykatów budownictwa betonowego oraz konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych
 • Ocena stanu zniszczenia konstrukcji betonowych i sposób ich usunięcia
 • Technologia uzdatniania wody, unieszkodliwiania ścieków oraz rolniczego wykorzystania ścieków, gnojownicy i osadów ściekowych
 • Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i rurociągów do transportu gnojownicy
 • Wytyczne eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Oceny oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków, ferm hodowlanych i obiektów inwentarskich, operaty wodno – prawne
 • Badania wytrzymałościowe rur oraz materiałów konstrukcyjnych rur kanalizacyjnych i wodociągowych
 • Badania szczelności połączeń rur
 • Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, dokumentacji warsztatowej
 • Diagnostyka obiektów budowlanych metodą emisji akustycznej
 • Wykonywanie kosztorysów oraz ocena efektywności ekonomicznej inwestycji
 • Badania laboratoryjne elementów konstrukcji budowlanych
 • Analizy statyczno – wytrzymałościowe nietypowych elementów konstrukcji żelbetowych i sprężonych
 • Ekspertyzy obiektów mostowych
 • Doradztwo techniczne w zakresie technologii betonu
 • Orzeczenia i oceny stanu technicznego dotyczące budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wykonywanych w technologii tradycyjnej

Inżynierii Produkcji i Informatyki

 • Opracowania w zakresie optymalnego kształtowania konstrukcji mechanicznych i budowlanych
 • Opracowania w zakresie modelowania i optymalizacji procesów oraz układów
 • Modelowanie matematyczne i numeryczne zmiennych w czasie procesów
 • Modelowanie komputerowe i fizyczne procesów obróbki plastycznej
 • Projektowanie modernizacji ergonomicznej i nadzór wykonawczy przemysłowych stanowisk pracy
 • Ekspertyzy i projekty w zakresie : systemów zarządzania przedsiębiorstwem, systemów analizy niezawodności i statystyki
 • Bazy danych

Elektrotechniki i Energetyki

 • Ekspertyzy w zakresie : układów energoelektronicznych, oddziaływań odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą, oceny stanu technicznego, elektronicznego i elektrycznego wyposażenia pojazdów
 • Badania instalacyjnego osprzętu elektrycznego i elektronicznego do pojazdów i silników spalinowych
 • Projektowanie systemów pomiarowych mocy i energii wspomaganych komputerem
 • Systemy pomiarowe do bezstykowych pomiarów konduktywności
 • Projektowanie systemów pomiarowych do sprawdzania i regulacji nastaw elektromechanicznych zasuw w rurociągach transportowych
 • Analiza gospodarki energetycznej zakładów przemysłowych
 • Wyznaczanie techniczno – ekonomicznego poziomu niezawodności zasilania wybranych rejonów i grup odbiorców
 • Ocena jakości dostawy energii elektrycznej i cieplnej
 • Analiza kosztów strat spowodowanych niezawodnością zasilania w nośniki energii
 • Projektowanie instalacji elektrycznych obiektów przemysłowych i komunalnych
 • Badania właściwości elektrycznych materiałów elektroizolacyjnych
 • Badanie własności elektryczno-świetlnych układów świetlnych
 • Sieci i automatyka zabezpieczeniowa
 • Projektowanie i wykonywanie układów elektronicznych pomiarów i sterowania z wykorzystaniem techniki analogoweji mikroprocesorowej
 • Optymalizacja sterowania procesami produkcyjnymi
 • Projektowanie i wykonywanie układów sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC oraz komputerów PC
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania komputerowych systemów sterujących i sterowników PLC