6 marca 2018

Statut

STATUT

FUNDACJI  im. STANISŁAWA  STASZICA

Tekst jednolity (uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Zgromadzenia Fundatorów: Uchwała nr 4/2005 z dnia 14.12.2005r., Uchwała nr 4/2010  z dnia 28.01.2010r., Uchwała nr 7/2010 z dnia 10.06.2010r.)


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Stanisława Staszica” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez (wpisane osoby fizyczne i prawne, założyciele fundacji), zwane dalej „Fundatorami” aktem notarialnym sporządzonym w lokalu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przed przybyłym z Kancelarii Notarialnej w Kielcach Notariuszem Jackiem Frelichem w dniu 3 grudnia 1997 r., nr repertorium A 8347/97, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 17.05.1991 r.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.

§ 4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej.

§ 5
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6
Właściwym ministrem jest minister do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 7
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę: „Fundacja im. Stanisława Staszica w Kielcach”


Rozdział II

CELE i ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8
Celami Fundacji są:
1/ wspieranie statutowej działalności dydaktycznej i naukowej Politechniki Świętokrzyskiej
2/ wspieranie statutowej działalności wydawniczej Politechniki Świętokrzyskiej,
3/ wspieranie finansowe kongresów, konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1/ przyznawanie pracownikom naukowym i studentom Politechniki Świętokrzyskiej stypendiów na prowadzenie badań i doskonalenie wiedzy w ośrodkach krajowych i zagranicznych w oparciu o regulaminy zaakceptowane przez Politechnikę Świętokrzyską,
2/ finansowanie i dofinansowanie kosztów udziału pracowników i studentów Politechniki Świętokrzyskiej w konferencjach, seminariach, zjazdach i sesjach naukowych,
3/ udzielanie Politechnice Świętokrzyskiej na jej wniosek pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie rozwoju i odnowy jej bazy materialnej,
4/ organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego niezbędnego dla potrzeb naukowo-dydaktycznych uczelni,
5/ zadania określone w § 9 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96 p. 873/2003 r.

§ 10
1. Dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego – na zasadach określonych w stosownych przepisach.


Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 28.500 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a/ darowizn, spadków, zapisów,
b/ subwencji osób prawnych,
c/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e/ dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 14
1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, z działalności gospodarczej w całości przeznaczone są na cele statutowe Fundacji, o których mowa w § 8 i 9.
3. Osoby fizyczne i prawne, oraz osoby zagraniczne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 10.000 zł uzyskują tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

§ 15
W chwili powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 16

 1. Organami Fundacji są:
  – Zgromadzenie Fundatorów
  – Rada Fundacji
  – Komisja Rewizyjna
  – Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzeń za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej.
 4. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu, połączenia Fundacji z inną fundacją i likwidacji Fundacji, które zapadają jednomyślnie.
 5. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Rozdział V

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 17
Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów:
a/ osób fizycznych,
b/ przedstawicieli osób prawnych.

§ 18
Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:
a/ dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
b/ zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji,
c/ w inny sposób wspomagają działalność Fundacji

§ 19
1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
– powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
– powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
– uchwalanie zmian statutu Fundacji,
– zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
– wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
– zatwierdzanie programów działania Fundacji,
– ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
– podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
– ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu wg zasad określonych w statucie,
– zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności.

§ 20

 1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Fundacji lub 2/3 Fundatorów.
 2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej raz do roku

§ 21
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 22
Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.


Rozdział VI

RADA FUNDACJI

§ 23
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.

§ 24
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.

§ 25

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 – 5 osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat. Zgromadzenie wybiera Prezesa, zastępcę Prezesa i Sekretarza Rady Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z tych samych przyczyn co członkowie Zarządu Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 26
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa.

§ 27
W posiedzeniu Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składana wyjaśnień

§ 28

 1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.

§ 29
Do zadań Rady należy:
a/ występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, b/ opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
c/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
d/ nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.


Rozdział VII

ZARZĄD FUNDACJI

§ 30
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 31

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Zgromadzenie Fundatorów. W skład Zarządu Fundacji wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel Politechniki Świętokrzyskiej zaakceptowany przez Senat.
 2. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w razie:
  – złożenia rezygnacji,
  – podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  – choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  – istotnego naruszenia postanowień statutu,
  – nienależytego wypełniania funkcji członka.

§ 32

 1. Pracami Zarządu kieruje Dyrektor Zarządu Fundacji. Na stanowisko Dyrektora Zarządu Fundacji powołuje się osobę, która uzyskała wcześniejszą akceptację Senatu Politechniki Świętokrzyskiej.
 2. Dyrektor z grona tworzącego Zarząd wyznacza V–ce Prezesa i Sekretarza.

§ 33
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a/ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b/ opracowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
c/ zarządzanie majątkiem Fundacji,
d/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z jej celami statutowymi,
e/ przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
f/ ustalenie regulaminu Biura Fundacji,
g/ prowadzenie spraw personalnych Biura Fundacji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
h/ występowanie z wnioskiem w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 34
Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Komisję Programową Fundacji, złożoną z wybitnych autorytetów skupionych wokół idei Fundacji.

§ 35

 1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani.
 2. Wynagradzanie członków Zarządu określa uchwałą Zgromadzenie Fundatorów i będzie ono wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów.
 3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalić można w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535). ów bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatorów.

§ 36

 1. Zarząd funkcjonuje w oparciu o Regulamin Pracy Zarządu zatwierdzony przez Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Zarząd prowadzi rejestr ofiarodawców.
 4. Zarząd przedstawia Prezesowi Rady sprawozdanie z działalności finansowej dwukrotnie w ciągu roku w terminach określonych przez Przewodniczącego.
 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym Dyrektora lub V–ce Dyrektora Fundacji.
 6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym Dyrektor lub V–ce Dyrektor Fundacji.

Rozdział VIII

KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący.
 4. Komisja powoływana jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat.
 5. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność organów Fundacji i sprawuje nad nimi stały nadzór.
 6. Realizując swoje funkcje Komisja Rewizyjna ma prawo: – żądać od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach, – żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień, – dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

Rozdział IX

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 38

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie :
a/ odpłatnej działalności dydaktycznej nie będącej statutową działalnością Politechniki Świętokrzyskiej prowadzonej na kursach specjalistycznych zleconych przez podmioty gospodarcze,
b/ odpłatnej działalności badawczej w dziedzinach i specjalnościach związanych z naukami technicznymi i ekonomicznymi,
c/ prowadzenia działalności związanej z opracowywaniem ekspertyz i opinii z zakresu informatyki i innych nauk technicznych oraz ekonomicznych, a także prac projektowych zamawianych przez podmioty gospodarcze, przy wykonywaniu których mogą pracować eksperci z Politechniki Świętokrzyskiej i osoby z zewnątrz.
d/ organizowania na zlecenie podmiotów gospodarczych konferencji, sympozjów i wystaw w zakresie ich organizacji i obsługi gości,
e/ prowadzenia działalności handlowej w zakresie obrotu książkami, broszurami, materiałami biurowymi,
f/ prowadzenia działalności usługowej poligraficznej.

§ 39
Formę organizacyjną działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji.

§ 40

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady są wyodrębniane na zasadach samofinansowania, wg posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 41

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z opracowanym planem. Działalność gospodarcza powinna zapewnić zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja zapewni utworzenie funduszu rozwoju, niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 42

 1. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 3. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
 4. Ceny usług stosowane w działalności gospodarczej są cenami umownymi.

§ 43
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


Rozdział X

ZMIANA STATUTU

§ 44
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 45
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.


Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 47
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 48
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 49
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 50
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenia Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

§51
Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o Fundacjach, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 52
Fundacja składa Ministrowi Edukacji Narodowej corocznie do 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 53
Statut chodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.